top of page

Lyndsey Campbell-Williams

2_edited.jpg
Arweinydd Prosiect / Prif Swyddog Dros Dro

Fy enw i yw Lyndsey Williams a fi yw’r arweinydd prosiectau, felly fi sy’n arwain ar brosiect Presgripsiynu Cymdeithasol Linc Cymunedol Môn, Siapio Lle a phrosiect Fy Iechyd Ar-lein.
Rwyf wedi gweithio yma bron i 10 mlynedd - dechreuais ym mis Ebrill 2013 fel Rheolwr prosiect ar gyfer y Rhaglen Lleisiau Cymunedol
Yn fy rôl fel arweinydd prosiect rwy'n sicrhau bod y prosiectau'n rhedeg yn esmwyth a'u bod yn cyrraedd eu targedau. Rwyf hefyd yn edrych am gyllid er mwyn i'r prosiectau barhau yn ogystal â nodi lle gallant hefyd weithio gyda chynlluniau eraill sy'n rhedeg megis y Mannau Cynnes. 
Rwy’n gweithio gyda phartneriaid i godi ymwybyddiaeth o’n prosiectau a hefyd i adnabod cyfleoedd i gydweithio gyda sefydliadau eraill megis Cyngor Ynys Môn, y Bwrdd Iechyd, Heddlu Gogledd Cymru a Llywodraeth Cymru.
Rwyf hefyd yn gweithio o fewn Medrwn Môn ar les staff a chreu rhaglen o weithgareddau i staff fwynhau amser gyda'i gilydd i ffwrdd o'u desgiau.
Mae gennym ni dîm gwych o fewn Medrwn, mae'r holl staff yn gefnogol i'w gilydd ac mae 'na awyrgylch gwych bob amser! Mae pob diwrnod yn wahanol a does dim amser i eistedd yn llonydd! 
Rwy'n mwynhau adnabod a gweithio ar brosiectau newydd, cysylltu'r dotiau a dod â phobl at ei gilydd.

Derlwyn R Hughes

10_edited.jpg
Swyddog Datblygu Gwybodaeth a Hyfforddiant

Fy enw i yw Derlwyn Rees Hughes, fy rôl ym Medrwn Môn yw Swyddog Gwybodaeth a Chyllido.
Dechreuais weithio i Medrwn Môn 1af Ebrill 2000, Oedd, roedd hi'n Ddiwrnod Ffwl Ebrill, ond mae'r dyddiad yn gywir! Rwyf felly wedi gweithio'n barhaus ers 22 mlynedd.
Mae fy rôl yn cynnwys cefnogi grwpiau a sefydliadau cymunedol / gwirfoddol lleol, o ddod o hyd i ffynonellau cyllid i gwblhau ceisiadau, yn ogystal â chysylltu grwpiau â chyllidwyr lleol a chenedlaethol.
Llywodraethu Da / darparu gwybodaeth hygyrch, arweiniad, a chymorth i alluogi grwpiau / sefydliadau ac elusennau i arfer llywodraethu da.
Pwysleisio dyletswyddau cyfreithiol y sefydliad, megis 'Cyfansoddiadau' a / neu 'Set o Reolau' gan sicrhau ei fod yn cael ei reoli'n effeithiol ac yn hyrwyddo arfer da yn ei holl weithgareddau.
Cynorthwyo i ddosbarthu arian i Grwpiau Cymunedol/Gwirfoddol ar gais y noddwr ee Cyngor Sir Ynys Môn, WCVA, neu Lywodraeth Cymru.
Rwy'n mwynhau bod yn rhan o dîm brwdfrydig, creadigol a phenderfynol o swyddogion, sy'n llawn cymhelliant, yn ddyfeisgar ac yn hyblyg, a bod ein rôl yn helpu 'wrth wneud gwahaniaeth i gymunedau ar draws Ynys Môn.
Mae gen i'r profiad a'r gallu i weithio fel rhan o dîm, ond hefyd gyda rhywfaint o ymreolaeth pan fo angen.

11[1]_edited.jpg

Linda Jones

Swyddog Gweinyddol 

Fy enw i yw Linda Jones a fy rôl ym Medrwn Môn yw Swyddog Gweinyddol. Dw i wedi gweithio i Medrwn Môn ers dros 22 mlynedd. Yn fy rôl ym Medrwn Môn rwy'n gwneud gwaith gweinyddol a chyllid. Rwy'n mwynhau gweithio i Medrwn Môn oherwydd gallaf fod o gymorth i'r sector gwirfoddol ar yr ynys.
 

Sheree Ellingworth

Swyddog Trydydd Sector a Lles Cymunedol

Fy enw i yw Sheree Ellingworth, rwyf wedi gweithio i Medrwn Môn ar brosiect Cyswllt Cymunedol Môn fel Cydlynydd Asedau Lleol (LAC) ers 6 mlynedd. Mwynheais weithio gyda phobl a'u cynorthwyo i'w cysylltu â'u cymuned a gwasanaethau perthnasol. Yn ystod fy amser fel Cydlynydd Asedau Lleol bûm yn gweithio ochr yn ochr â grwpiau cymunedol, sefydliadau gwirfoddol a'r sector cyhoeddus, ac yn meddwl y byddai'r swydd newydd hon yn datblygu'n dda o'r hyn yr wyf wedi'i ddysgu fel LAC. 

Yn fy rôl newydd byddaf yn gyfrifol am hyrwyddo a chodi proffil y trydydd sector a’i werth ychwanegol i’r partneriaid hynny sy’n gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Byddaf hefyd yn sefydlu Rhwydwaith Lles Trydydd Sector newydd, i annog grwpiau a sefydliadau i siarad â'i gilydd, i rannu arfer da ac i nodi cyfleoedd ar gyfer cydweithio a nodi blaenoriaethau i weithio tuag atynt yn y dyfodol 
Yn ogystal â hyn, byddaf yn rhannu gwybodaeth, yn cynnal digwyddiadau a sesiynau hyfforddi, yn codi ymwybyddiaeth a chasglu blaenoriaethau lleol o fewn yr agenda iechyd a lles, drwy rwydwaith y trydydd sector. 

Bethan Lloyd Jukes

Swyddog Cefnogi Linc Cymunedol Môn 

Fy enw i yw Bethan Lloyd Jukes a fy rôl yn Medrwn Môn yw Swyddog Cefnogi Linc Cymunedol Môn.
Rwyf wedi gweithio i Medrwn Môn ers 2006, ac rwyf wedi gweithio fel Swyddog Cefnogi Cymunedol Linc ers 2018. Mae hynny i gyd yn 16 mlynedd.
Fi yw'r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer Linc Cymunedol Môn, gan sicrhau bod y gwasanaeth a ddarperir yn unol ag ethos, gwerth a nodau Medrwn Môn. Rwy'n gyfrifol am ateb galwadau i Linc, derbyn cyfeiriadau gan asiantaethau, teulu ac unigolion, ac anfon y cyfeiriadau at y Cydlynwyr Asedau Lleol pan fo angen.
Rwy'n mwynhau gweithio fel rhan o dîm a gwybod bod fy ngwaith yn helpu teuluoedd pobl sydd angen cymorth.

Cydgysylltydd Asedau Lleol

Veronica Huband

Fy enw i yw Veronica a dechreuais weithio i Medrwn Môn ym mis Awst 2019. Mae fy rôl fel y Cydlynydd Asedau Lleol (LAC) ar gyfer Caergybi a’r cyffiniau yn cynnwys helpu gydag atgyfeiriadau sy’n chwilio am gefnogaeth lefel isel i gysylltu pobl yn ôl i’w cymunedau; gan gynnwys ynysu cymdeithasol, iechyd corfforol, diffyg hyder neu wybodaeth i wella eu sefyllfa. Byddaf yn nodi gweithgareddau a gwasanaethau cymunedol yn eu hardal sy’n addas i’w diddordebau, i’w helpu i wella eu lles, eu hyder a’u hannibyniaeth. Rwy’n mwynhau cyfarfod â phobl newydd a’u helpu i gysylltu yn ôl â’u cymunedau gan ddefnyddio pum peth syml y gallwn ni i gyd eu gwneud i roi hwb i’n llesiant:
•    Cymerwch sylw – cymerwch amser i chi'ch hun, sylwch ar bethau o'ch cwmpas a mwynhewch y foment
•    Connect – Gwnewch amser i gysylltu â ffrindiau a theulu i helpu i gyfoethogi'ch diwrnod
•    Be actif –Mae bod yn actif yn gwneud i chi deimlo'n dda. Symudwch, dawnsio, canu, mynd am dro, rhedeg neu feicio
•    Dysgu – Gall dysgu rhywbeth newydd fod yn hwyl, gwneud i chi deimlo'n dda a meithrin eich hyder
•    Give – Gall caredigrwydd, helpu eraill neu hyd yn oed wirfoddoli wneud i chi deimlo'n hapusach…..rhowch gynnig arni!

Awen Dodd

Cydgysylltydd Asedau Lleol

Fy enw i yw Awen Dodd ac rwy'n gweithio fel Cydlynydd Asedau Lleol yn Ward Aethwy a Seiriol ar Ynys Môn. 

Dechreuais weithio mewn partneriaeth â Medrwn Môn yn 2012 fel Swyddog Ymgysylltu gyda Chyngor Ieuenctid Llais Ni a symudais ymlaen i weithio fel Cydlynydd Asedau Lleol yn 2019. 

Fel rhan o’n prosiect presgripsiynu cymdeithasol, rwy’n cefnogi unigolion a theuluoedd o bob oed i gael mynediad at weithgareddau, grwpiau, adnoddau a chyfleoedd lleol yn eu cymuned i wella eu lles cyffredinol. Rhan hanfodol o fy rôl yw meithrin perthynas â’r bobl rwy’n eu cefnogi drwy wrando’n ofalus ar yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw a’r hyn sy’n eu hysgogi. Mae'n bwysig i mi bod y person, a'i deulu lle bo'n briodol, yn dod yn bartner cyfartal wrth gynllunio ei ofal a'i gymorth, gan sicrhau ei fod yn diwallu ei anghenion, ei nodau a'i ganlyniadau. 

Y peth gorau am fy swydd yw gweld y bobl rwy'n eu cefnogi yn magu hyder i wneud rhywbeth maen nhw wedi bod eisiau ei wneud erioed, a bod yn rhan o'r broses a wnaeth iddo ddigwydd. Gall fod yn waith ysgogol a gwerth chweil, gydag ymdeimlad gwirioneddol o foddhad. 
Roedd gweithio a chefnogi gwirfoddolwyr cymunedol yn ystod y pandemig yn fraint lwyr ac yn brofiad na fyddaf byth yn ei anghofio. Roedd yn anhygoel gweld yr ysbryd cymunedol yn ystod cyfnod mor anodd. 

 

Anne Jones

Cydgysylltydd Asedau Lleol

Fy enw i yw Anne, fi yw cydlynydd Asedau Lleol ardal Bodowyr a Bro Aberffraw ar yr Ynys. 
Dechreuais fy rôl ym mis Medi 2019 fel cydlynydd teulu a chymuned ar draws yr Ynys, gan gefnogi plant a phobl ifanc ac yna newid i gydlynydd asedau lleol, cefnogi teuluoedd ac oedolion.
O fewn fy rôl fel cydlynydd asedau lleol rwy’n cefnogi teuluoedd ac unigolion i gael mynediad at eu diddordebau yn eu cymunedau lleol ac ar draws yr Ynys, rydym yn gweithio o fewn y model rhagnodi cymdeithasol, gan ymgorffori’r model 5 ffordd at les gan annog pobl i gysylltu, bod yn egnïol, cymryd sylwi, dysgu sgiliau newydd a rhoi. Rydym hefyd yn rhoi ystyriaeth fawr i’n tîm ein hunain a’u lles, gan ennill tystysgrif pencampwr lles yn y gweithle eleni.
Rydym hefyd yn gweithio ar y cyd ag asiantaethau eraill, gan fynychu sesiwn cyfranogiad tenantiaid yn ddiweddar gyda Tai Môn .
Cefnogi pobl i ymgysylltu â'u cymuned, cael mynediad at grwpiau a diddordebau, cyfarfod â phobl newydd a chyflawni canlyniadau cadarnhaol, cael effaith gadarnhaol ar iechyd a lles pobl. 
Rydym hefyd yn ffodus i gael tîm ymroddedig sy'n cefnogi ein gilydd. 

 

Rhian Hughes

Cydgysylltydd Asedau Lleol

Fy enw i yw Rhian Hughes a fy rôl ym Medrwn Môn yw cydlynydd Asedau Lleol.
Rwyf wedi gweithio ym Medrwn Môn ers Chwefror 2022 – ar Secondiad o Gynghrair Seiriol i gyflenwi dros gyfnod Mamolaeth Awen Dodd.
 Rwyf bellach wedi dychwelyd i Medrwn yn rhan amser i gymryd drosodd hen rôl Sheree
Yn fy rôl rwy'n delio ag atgyfeiriadau trwy Community Linc ac Elemental Portal.  Helpu pobl mewn sefyllfaoedd anodd naill ai oherwydd salwch/materion iechyd meddwl/problemau Pryder ac Unigrwydd yn eu cymuned.  Help gyda threfnu gweithgareddau gosod cymunedol/trefnu i bobl ddod at ei gilydd – cyfeillio o fewn eu cymuned.
Rwy'n mwynhau gweithio ym Medrwn Môn gan ein bod wedi ein lleoli yn y Gymuned yn fawr iawn.  Mae'r bwrlwm o wybodaeth a gedwir yma heb ei ail.  Y wybodaeth leol sy'n chwarae rhan fawr iawn wrth ddelio ag atgyfeiriadau. 
Ar ôl gweithio fel gwirfoddolwr am nifer o flynyddoedd gyda phrosiect gwahaniaethol, gallaf werthfawrogi'n llwyr y gwaith sydd ynghlwm, a'r ymrwymiad sydd ynghlwm.  
 

bottom of page