top of page

Am Medrwn Mon

Mae Medrwn Môn yn asiantaeth annibynnol yn Llangefni sy'n darparu cefnogaeth a chyngor i fudiadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol ar Ynys Môn gan eu galluogi i weithio'n fwy effeithiol. 

Ein Cenhadaeth

 • Darparu cyngor a chefnogaeth ymarferol i grwpiau cymunedol a sefydliadau gwirfoddol ar:  

  • Cyllid cynaliadwy

  • Gwirfoddoli

  • Llywodraethu da

  • Ymgysylltu a dylanwadu

 • Cefnogi sefydliadau gwirfoddol a chymunedol i ddatblygu a chynnal partneriaethau cryf a chyfleoedd rhwydweithio

 • Hyrwyddo cyfleoedd i wirfoddoli a chymryd rhan yn y gymuned

 • Nodi anghenion hyfforddi, trefnu a darparu gweithdai hyfforddi a chymorthfeydd ariannu

 • Annog pobl, grwpiau a sefydliadau i ddweud eu dweud ar wasanaethau cyhoeddus a’u cymuned

 • Darparu cymorth gweinyddol a gwasanaethau ymarferol.

 • nodi bylchau yn y ddarpariaeth y gellid eu llenwi drwy'r sector gwirfoddol neu gymunedol

 • datblygu mentrau a phrosiectau lleol

 • sefydlu mentrau newydd

Ein Nodau

Nod Medrwn Môn yw hyrwyddo a chefnogi mudiadau gwirfoddoli, gwirfoddol a chymunedol drwy weithio gydag unigolion, grwpiau a chymunedau ar Ynys Môn i sicrhau eu bod yn chwarae rhan lawn ac amlwg wrth ddatblygu potensial yr Ynys.

Mae Medrwn Môn yn asiantaeth annibynnol sy'n darparu cymorth a chyngor i fudiadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol sy'n eu galluogi i weithio'n fwy effeithiol. 

Mae Medrwn Môn yn chwarae rhan hanfodol wrth gynrychioli'r sector gwirfoddol a chymunedol drwy fynegi barn y sector i bartneriaethau, llywodraeth leol a chyrff statudol eraill, gan sicrhau bod barn y sector yn cael ei chlywed.

Trwy weithio mewn partneriaeth ag eraill a thrwy ymateb yn gadarnhaol ac yn ddychmygus, ein nod yw cryfhau a grymuso cymunedau ledled Ynys Môn.

bottom of page