top of page

Prosiectau

Mae Medrwn Môn yn ymwneud â nifer o brosiectau ar Ynys Môn ac mae rhagor o fanylion am y prosiectau hyn isod.

linc-cymunedol-mon-logo-sgwar-w370h240.jpg

06

Cyswllt Cymunedol

Mae Cyswllt Cymunedol Môn yn rhedeg gwasanaeth Presgripsiynu Cymdeithasol i bobl dros 18 oed a theuluoedd sy’n byw ar Ynys Môn

02

Car Linc

Mae Car Linc Môn yn gynllun cludiant cymunedol cymdeithasol gwirfoddol ar Ynys Môn. Mae'r gwasanaeth ar gael i bobl sydd heb unrhyw fodd arall o wneud teithiau hanfodol.

what-is-an-alliance-sml-w800h533.png

03

Siapio Lle

Mae Llunio Lle yn edrych ar sut y gallwn wneud ein cymunedau yn gryfach ac yn fwy gwydn yn y dyfodol trwy ddeall beth sydd gan y cymunedau hynny o ran asedau - adeiladau, mannau gwyrdd, sgiliau a gwybodaeth, grwpiau cymunedol, a gwasanaethau cyhoeddus.

04

Cynllun Tro Da

Mae Cynllun Tro Da yn wasanaeth sy’n cael ei redeg gan wirfoddolwyr sy’n rhoi cymorth i’r rhai sy’n agored i niwed yn ein cymunedau. I ddarganfod mwy am gynlluniau Tro Da ar Ynys Môn dewiswch y llun gyferbyn.

Picture1.png
F104F8F6-68C7-4390-B08C328EDD0EB225.png

05

Fy Iechyd Ar-lein

Mae Fy Iechyd Ar-lein yn wasanaeth sy'n eich galluogi i wneud apwyntiadau gyda'ch meddyg teulu, archebu presgripsiynau amlroddadwy a diweddaru eich manylion personol eich hun ar-lein. Ar hyn o bryd, nid yw pob meddygfa yn defnyddio'r system hon felly byddai angen i chi wirio a yw eich meddygfa eich hun wedi'i chysylltu â Fy Iechyd Ar-lein yn gyntaf.

01

Cymuned

Mae Neuaddau Pentref Rhithwir yn bodoli i wneud cymunedau lleol yn fwy hygyrch i bawb sydd am gymryd rhan. Gall preswylwyr ddal i fynychu digwyddiadau neu gyfarfodydd wyneb yn wyneb, ond bellach mae ganddynt y dewis o fynychu rhithwir. Mae hyn yn lleihau’r rhwystrau i’r gymuned leol i’r rhai nad ydynt efallai’n gallu mynychu digwyddiadau corfforol, fel rhai henoed a phobl anabl,

bottom of page