top of page

Gwirfoddoli

Gwirfoddoli yw'r ymrwymiad o amser ac egni a roddir yn rhydd er budd eraill yn y gymuned, yr amgylchedd, a'r unigolyn dan sylw. Fe'i gwneir trwy ddewis a heb bryder am elw ariannol personol.

314370760_232140782473458_7607983287852273404_n.jpg

Mae Medrwn Môn yn gweithio i ddatblygu dinasyddion gweithgar a chyfranogol trwy alluogi mwy o bobl a chymunedau i elwa o wirfoddoli. Rydym yn gweithio tuag at hyn drwy’r camau gweithredu canlynol:
 

Gweinyddu a hyrwyddo rhaglenni grant:  rydym yn darparu cefnogaeth i ddatblygu'r gallu i recriwtio a chefnogi sylfaen gwirfoddolwyr cynaliadwy ar Ynys Môn.
 

Hyrwyddo arfer da ac arloesedd mewn gwirfoddoli:  rydym yn gweithio gyda phartneriaid i alluogi datblygiadau gwirfoddoli strategol, hyrwyddo arfer da a threialu dulliau gweithredu newydd.
 

Sefydliadau gwybodaeth, arweiniad a chysylltu â chymorth arbenigol:  rydym yn darparu gwybodaeth, arweiniad a chymorth i sefydliadau ddatblygu arferion gwirfoddoli da, gan eich cysylltu â gwybodaeth a chyngor arbenigol i ddiwallu anghenion a nodwyd.
 

Llwyfan digidol gwirfoddoli:  rydym yn galluogi sefydliadau i ddatblygu a hyrwyddo cyfleoedd gwirfoddoli hygyrch o ansawdd uchel, paru gwirfoddolwyr â rolau addas a darparu offer digidol i reoli gwirfoddolwyr trwy'r wefan wirfoddoli genedlaethol_cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_www.gwirfoddolicymru.net

Digwyddiadau, hyrwyddo a chydnabod:  rydym yn codi proffil cyflawniadau gwirfoddolwyr unigol a'u cyfraniad ar y cyd i les Ynys Môn.

Rhwydweithiau, dysgu a datblygu:  rydym yn gweithredu fel cyfrwng i rannu gwybodaeth, gwybodaeth, arfer da, a chyfleoedd dysgu a datblygu i gefnogi gwelliant parhaus.

Gall gwirfoddoli gynnig i chi

 • Strwythur i'ch diwrnod

 • Profiad Gwaith

 • Cydnabod bod gennych chi rywbeth gwahanol i'w gynnig, a bod gan bawb rywbeth i'w gynnig

 • Cyfle i ennill sgiliau newydd

 • Cyfle i newid eich statws o 'helpu' i 'helper'

 • Ymwybyddiaeth o'r anawsterau y mae pobl eraill yn eu hwynebu

 • Cyfle i wneud ymrwymiad a magu hyder

 • Cyfle ar gyfer datblygiad personol

 • Cyfeiriad

 • Cyfleoedd hyfforddi

 • Mewnlenwi rhwng newid gyrfa

 • Seibiant o'r gorffennol

 • Helpu eich hun trwy helpu eraill

 • Cyswllt cymdeithasol - cwrdd â phobl newydd

 • Cymryd rhan yn y gymuned

 • Her - ymdeimlad o gyflawniad

Asset 88.png
bottom of page