BETH SY'N NEWYDD
***
Bydd Medrwn Môn ar safle C56 yn Sioe Môn dydd Mawrth, 15fed a dydd Mercher 16eg o Awst. Dewch draw i'n gweld.

***

Enwebwch nawr - Gwobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn 2017

 

Mae cannoedd o wirfoddolwyr yn ein cymunedau. Ydych chi’n adnabod unigolyn neu grŵp ysbrydoledig sydd wedi gwneud gwahaniaeth mawr i’ch ardal neu i fywydau pobl eraill?

Os felly, pam na wnewch chi eu henwebu ar gyfer Gwobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn Cymru? Dyma’ch cyfle chi i helpu’r pobl hynod yna i gael y wobr y maent yn eu haeddu.

Mae 'na chwe chategori o enwebiadau: 

- oedolyn (25 oed i fyny)
- gwirfoddolwr ifanc (o dan 25 oed)
- gwirfoddolwr 'gwyrdd' (unrhyw unigolyn sy'n gwirfoddoli gyda mudiad neu brosiect amgylcheddol)
- ymddiriedolwr
- grwpiau (dau neu fwy o unigolion, naill ai fel grŵp anffurfiol neu fudiad â chyfansoddiad ffurfiol)
- Gwirfoddolwr 'digidol' (unigolyn sydd wedi helpu i fynd i'r afael ag allgáu digidol ac wedi helpu pobl eraill i brofi'r manteision o ddefnyddio TGCh) cefnogir gan Cymunedau Digidol Cymru - CATEGORI NEWYDD!

DIM OND 10 DIWRNOD AR ÔL - DYDDIAD CAU: 21 EBRILL 2017. I ddarganfod sut i wneud enwebiad, ewch i http://www.wcva.org.uk/what-we-do/celebrating-the-sector/wales-volunteer-of-the-year-awards?seq.lang=cy-GB

***


DATGANIAD NEWYDDION

 

16 Chwefror 2017

TÎM OCKENDEN Â’R CORFF GWARCHOD YN YMUNO I ADOLYGU GOFAL IECHYD MEDDWL POBL HŶN

Bydd tîm annibynnol fydd yn edrych ar ofal pobl hŷn gyda phroblemau iechyd meddwl yn teithio ar hyd a lled y rhanbarth y gwanwyn yma - gan roi cyfle i bobl rannu eu barn a’u profiadau fel rhan o’r adolygiad sy’n mynd rhagddo. 

Fe fydd Donna Ockenden, ei thîm a Chyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru (CICGC) – y corff gwarchod iechyd annibynnol -  yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau ar draws chwe sir gogledd Cymru gan wahodd staff GIG, cleifion a’u gofalwyr a’u teuluoedd i siarad am ofal a’r gwasanaethau a ddarperir i bobl hŷn gyda phroblemau iechyd meddwl.

Dywed Ms Ockenden, ‘Rwyf wrth fy modd y bydd Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru yn ymuno gyda fy nhîm wrth i ni gynnal y digwyddiadau hyn.  Bydd gwybodaeth leol CICGC a’r ffaith eu bod yn ddiduedd yn caniatáu i bobl siarad yn rhydd gyda mi a’r tîm a hynny yn gyfrinachol’.

Aeth Ms Ockenden yn ei blaen i ddweud,  ‘Mae’r gwaith yma’n rhan o’r adolygiad sy’n mynd rhagddo ar drefniadau llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr mewn perthynas â gwasanaethau iechyd meddwl pobl hŷn yng ngogledd Cymru.  Mae fy adolygiad hefyd yn edrych ar natur y gofal a’r driniaeth i gleifion yn ward iechyd meddwl Ysbyty Glan Clwyd sef Tawel Fan – a gaewyd yn 2013.  Bydd yr adolygiad yn ystyried systemau’r Bwrdd Iechyd yn y gorffennol ac yn awr, patrymau a phrosesau gwasanaethau cleifion preswyl iechyd meddwl pobl hŷn.  Mae estyn allan at gleifion a staff gofal iechyd yn y ffordd yma’n hanfodol fel bod yr adolygiad yn dod i wybod y gwir.  Trwy gydol y gwaith byddwn yn sicrhau ein bod yn defnyddio dull annibynnol a gwrthrychol.  Bydd gwrando ar staff, cleifion, gofalwyr a theuluoedd cleifion yn helpu fy nhîm i sicrhau fod lleisiau cleifion yn rhan ganolog o’r adroddiad terfynol. ’

Dywedodd Cadeirydd corff gwarchod iechyd gogledd Cymru, Mrs Jackie Allen, ‘Rydym yn edrych ymlaen at gael cyfarfod cymaint o bobl â phosib ar draws y gogledd fel rhan o waith Ms Ockenden.  Er ein bod angen cadarnhau’r manylion ar y funud, roeddem yn credu y byddai’n ddefnyddiol rhoi cymaint o rybudd â phosib ynglŷn â phryd y cynhelir y cyfarfodydd ar draws y rhanbarth. Bydd ein timau ar gael yn ystod cyfres o ddyddiadau – yn y bore, amser cinio a gyda’r nos – fel bod pobl yn gallu dod i siarad gyda ni yn gyfrinachol os dymunant, am eu profiadau boed yn dda neu ddrwg.’

Meddai Mr Geoff Ryall-Harvey, Prif Swyddog CICGC ‘Credaf yn gryf y bydd gwybodaeth leol  aelodau CICGC a sgiliau fy staff o werth mawr i adolygiad annibynnol Ms Ockenden. Mae’n hanfodol fod lleisiau pobl ar draws y rhanbarth yn cael eu clywed ar gyfer darn mor bwysig o waith.

Cynhelir y cyfarfodydd ar y dyddiadau isod:

Ebrill 2017 – 3ydd,4ydd,5ed a’r 6ed (amseroedd a lleoliadau i’w hysbysu)

Mai 2017 – 8fed, 9fed a’r 10fed (amseroedd a lleoliadau i’w hysbysu)

Mehefin 2017 – 5ed, 6ed a’r 7fed (amseroedd a lleoliadau i’w hysbysu)

Rhagwelir y bydd dyddiadau ychwanegol yn cael eu cyhoeddi maes o law.

I gael rhagor o wybodaeth neu i gael cyfweliad, cysylltwch â Carol Williams  ar rhif ffôn: 01248 679 284 neu ebost carol.williams@waleschc.org.uk

*****

DEWIS CYMRU

Cyfle i ennill Tabled drwy ddweud wrthym eich barn ynglŷn â'r adran lles plant arfaethedig ar wefan Dewis Cymru: www.surveymonkey.co.uk/r/YmgynghoriadDEWISCymru

***

It's just over a week until the first ever Local Charities Day (16th December) and Localgiving will run a special Give Me 5 match funding campaign to coincide with it. 

Local Charities Day is a new Westminster Government initiative to put small, local charities and community groups in the spotlight, showcasing the great work they do in their areas.

The Office for Civil Society is contributing match funding to our #GiveMe5 campaign, which will randomly match 1,000 x £5 donations made during a 24 hour period. Give Me 5 is an opportunity for everyone to get involved and show their support for charities in their area.

This is a great chance to raise awareness of your charity or cause and - for Localgiving members - raise a bit of extra cash in the process.

How to take part

1. Join the conversation on Twitter and Facebook by using the hashtag #LocalCharitiesDay

2. Sign up to Localgiving FREE at join.localgiving.org/wales and be online in time to take part in Give Me 5 (plus claim £200 of extra match funding, just for your group)

3. Keep up to date with all the latest about Local Charities Day at localcharitiesday.localgiving.org

Lleisiau Lleol - Cronfa'r Loteri Fawr

Dyfarnwyd £983,973 i Medrwn Môn i reoli portffolio o 9 o gynlluniau dros gyfnod o 4 mlynedd i helpu rhoi llais cryfach i gymunedau Cymru.  Cliciwch yma i ddarllen y datganiad.

*******************************************************************************

Llywodraethu Da

Cliciwch yma i ddarllen dogfen WCVA ar Strategaeth, cynllunio a monitro (yn y Saesneg).   Cliciwch yma i ddarllen dogfen WCVA ar Gefnogi Ymddiriedolwyr (yn y Saesneg).

***************************************************************************************

Cod Ymarfer Llywodraethu i'r Trydydd Sector - canllaw i lywodraethu da.  Cliciwch yma i ddarllen y canllaw a ddatblygwyd gan Voluntary Action, Merthyr Tudful.        

 ******************************************************************************

 


Medrwn Môn ar facebook

Dan Do Môn - rhifyn Ebrill 2015

*****************************

Adroddiad Blynyddol Medrwn Môn 2013 - 2014

Cliciwch yma i lawrlwytho Adroddiad Blynyddol Medrwn Môn 2013 - 2014.

******************************

Ffôn 01248 724944  Ffacs 01248 750149 - Gwadiad | Cysylltwch â ni | Help

Rhif Cofrestredig y Cwmni: 4197934  Rhif Elusen 1088828

Valid css logo
Valid xhtml logo
Logo buddsoddwyr mewn pobl