Yr ydych yma: Unigolion a'r Gymuned > Eisiau gwirfoddoli? > Sut i wirfoddoli

Sut i wirfoddoli

Mae gwirfoddoli yn golygu ymrwymo i wneud rhywbeth yn y gymuned ac/neu yn eich maes dewisol chi, gystal ag y gallwch. Er mwyn llwyddo yn eich lleoliad gwirfoddol, dylech ofyn y cwestiynau isod i chi’ch hun yn gyntaf:

 • Be ydy eich sgiliau a’ch diddordebau arbennig chi?

 • Be ydych chi’n wirioneddol fwynhau ei wneud?

 • Ydy hi'n well gennych chi weithio gyda phobl, neu mewn grwpiau, neu’n unigol?

 • Ydych chi erioed wedi treulio diwrnod gyda phlant anodd eu trin, plant sy’n colli ysgol neu unrhyw grwpiau eraill? Os felly, sut oeddech chi'n teimlo erbyn diwedd y diwrnod?

 • Ydych chi’n mwynhau gwneud y pethau sy’n dod yn hawdd i chi, neu oes well gennych chi'r her o wneud rhywbeth newydd?

 • Ydych chi'n delio hefo argyfwng yn dda, neu ydych chi'n mynd i banic yn hawdd?

 • Faint o amser allwch chi roi – un diwrnod yr wythnos, un diwrnod y mis neu fwy na hynny?

 • Ar ba ddydd(iau) neu adeg(au) o’r dydd ydych chi ar gael?

 • Am faint o gyfnod allwch chi ymrwymo i wirfoddoli?

 • Oes gennych chi gludiant eich hun? Os nad oes, pa mor hawdd ydy hi i chi ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus?

 • Ydy eich amgylchiadau’n debygol o newid yn y dyfodol agos?

 • Ydych chi’n cael eich gwthio/annog/gorfodi i wneud gwaith gwirfoddol, neu ydych chi’n dewis ei wneud o’ch gwirfodd?

Cofiwch fod y gair 'gwirfodd' yn hanfodol mewn gwirfoddoli.

Eich hawliau tra'n gwirfoddoli

Fel gwirfoddolwr/wraig mae gennych hawliau penodol: 

 • Dylai fod gennych syniad clir o’r tasg(au) gwirfoddol a ofynnir i chi wneud a faint o gyfrifoldeb a ddisgwylir i chi ysgwyddo

 • Dylech gael anwythiad a hyfforddiant addas i’r lefel o waith a wneir gennych

 • Dylech dderbyn goruchwyliaeth a chefnogaeth addas

 • Dylech gael cyfle i gael mynediad i, a bod yn rhan o, y broses o wneud penderfyniadau'r mudiad rydych chi'n gwirfoddoli iddo

 • Cyfleoedd Cyfartal – Mae gan bawb hawl i wirfoddoli beth bynnag fo’u statws priodasol, oedran, cefndir, hil, cenedl neu dras hiliol, gogwydd rhywiol, mewn gwaith neu’n ddi-waith, iaith, ymrwymiadau gofal, rhyw, cred boliticaidd neu grefyddol, dedfryd droseddol amherthnasol, taliad.

 • Dylech gael eich diogelu rhag cael eich ecsbloetio fel gwirfoddolwyr ac unigolion. 

 • Dylech gael eich yswirio a'ch diogelu o ran Iechyd a Diogelwch. Dylai gwirfoddolwyr gael eu diogelu rhag unrhyw risg wrth wirfoddoli. 

 • Dylech dderbyn eich treuliau. Os nad ydych yn dymuno derbyn costau mae croeso i chi roi’r arian yn ôl i’r mudiad gwirfoddol. Dylid hefyd darparu cyfarpar a dillad addas ar gyfer y gwaith.

 • Mae gennych hawl i ymuno ag undeb.

 • Gallwch barhau i hawlio budd-dal ond i chi hysbysu’ch Swyddfa Fudd-daliadau leol.                                       

Eich cyfrifoldebau

Er eich bod yn gwirfoddoli eich amser a’ch sgiliau, bydd raid cadw at rai rheolau a chanllawiau: 

Prydlondeb a bod yn ddibynadwy

Mae’n hanfodol i chi adael i’ch lleoliad gwaith wybod os na allwch gyrraedd mewn pryd. Dylech anelu at fod yn brydlon bob amser.

Cyfrinachedd

Os rhywun wedi rhannnu gwybodaeth gyfrinachol gyda chi, ni ddylech ddatgelu’r wybodaeth, gan y gallai hyn ddadwneud misoedd o waith caled a cholli ffydd ynoch chi. 

Canllawiau

Gwnewch yn siwr eich bod wedi darllen a deall canllawiau’r mudiad rydych chi wedi ei ddewis i wirfoddoli iddo yn drwyadl. 

Mae hyn er eich budd chi gymaint â nhw.

Problemau gwirfoddoli

Un o'r pethau pwysicaf am wirfoddoli ydy eich bod yn mwynhau'r profiad. Os nad ydych chi'n mwynhau:

 • Peidiwch â rhoi’r gorau iddi.

 • Ceisiwch ddatrys unrhyw broblemau gyda swyddog(ion) o’r mudiad.

Cysylltwch â Medrwn Môn, er mwyn eich helpu i ddatrys y broblem neu i’ch cynghori ynglŷn â chyfleoedd gwirfoddoli eraill sydd ar gael.