Yr ydych yma: Unigolion a'r Gymuned > Eich Llais > Llais Ni

Llais Ni

LLAIS NI ydy'r Cyngor Ieuenctid sy'n cynrychioli pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed sy'n byw, gweithio neu yn derbyn eu haddysg ar Ynys Môn.

Mae bod yn rhan o'r Cyngor Ieuenctid yn galluogi'r aelodau i gael mwy o lais am y penderfyniadau sy'n effeithio arnyn nhw ac i roi gwybod i ddarparwyr gwasanaethau sut y gallan nhw gydweithio i gynllunio'n wahanol ar gyfer y dyfodol gan arwain at wasanaethau gwell sy'n diwallu anghenion pobl ifanc yn ogystal â'r gymuned ehangach.

Anogir yr aelodau i gymryd rhan mewn unrhyw ffordd sy'n addas iddyn nhw - trwy gyfryngau cymdeithasol, arolygon barn ar ywe / ffôn / post, digwyddiadau cymunedol, cyfarfodydd wyneb yn wyneb, fforymau ac ati. Maen nhw'n trafod pynciau fel trosedd a diogelwch cymunedol, addysg ac ysgolion, iechyd a gofal cymdeithasol, tai, hamdden a swyddi.

Am fwy o wybodaeth gweler ein tudalen Facebook:

https://www.facebook.com/LlaisNiYouthCouncil/

Neu cysylltwch â llaisni@medrwnmon.org neu 01248 724944