top of page
Search

Medrwn Môn - Hyforddiant DBS

Y mis hwn cynhaliodd Medrwn Môn sesiwn ddysgu ochr yn ochr â Carol Eland o'r gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn esbonio'r rheolau newydd sydd wedi dod i rym, a sut y gall sefydliadau ddefnyddio DBS i sicrhau recriwtio mwy diogel y tu mewn i'w sefydliadau eu hunain, er mwyn sicrhau diogelwch eu defnyddwyr gwasanaeth, gwirfoddolwyr a staff.


Mynychwyd y sesiwn yn dda gyda 18 o unigolion o ystod eang o sefydliadau a rolau, yn amrywio o Brif Swyddog Gweithredol a chyfarwyddwyr i wirfoddolwyr grŵp cymunedol.


Rhannwyd y cwrs yn ddwy adran, roedd yr adran gyntaf yn canolbwyntio ar:


• Deall manteision DBS a'ch bod chi (sefydliad) yn gweithio gyda'ch gilydd

Dadleniad

• Y gwahanol lefelau o wiriadau'r DBS

• Pan fydd gweithiwr yn gymwys i gael archwiliad

• Diffiniad o weithgarwch rheoledig (plant ac oedolion)

• Gwasanaeth Diweddaru'r DBS

• Deall pa arferion recriwtio diogel y gall fod ar waith y gall gwiriadau DBS fod yn rhan ohonynt.


Roedd ail ran y cwrs yn canolbwyntio ar:


• Y tri llwybr atgyfeirio gwahanol i DBS

• Pan ddylid gwneud atgyfeiriad gwahardd DBS, gan gynnwys lle mae dyletswydd gyfreithiol

• Prawf Ymddygiad a Niwed Perthnasol

• Sut i wneud atgyfeiriad o ansawdd da

• Dealltwriaeth glir o ganlyniadau peidio â gwneud atgyfeiriadau gwahardd priodol a chanlyniadau cael eu cynnwys mewn un neu'r ddau Restr Gwahardd


Roedd y sesiwn yn addysgiadol iawn ac roedd yr adborth o'r sesiwn yn hynod gadarnhaol, dywedodd llawer o fynychwyr ei fod wedi gwella eu dealltwriaeth o'r pwnc, wedi cynyddu eu hyder i gyflawni eu rôl yn fwy effeithiol a gwybod bod ganddynt fwy o wybodaeth am arferion gwell.


3 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page