Yr ydych yma: Gwybodaeth a Chyngor > Ymgysylltu a Dylanwadu

Ymgysylltu a Dylanwadu

Mae Medrwn Môn yn gweithio i sicrhau y gall mudiadau ddylanwadu’n effeithiol ar bolisi, graffu ar wasanaethau cyhoeddus a chynnig llwybr at gyfranogiad sifil - yn enwedig grwpiau dan anfantais a lleiafrifoedd.

Lledaenu gwybodaeth:  Darparu gwybodaeth yn rheolaidd am ddatblygiadau polisi lleol, rhanbarthol a chenedlaethol trwy ein gwefan, bwletinau, y cyfryngau cymdeithasol a blogiau.

Arweniad i gysylltu mudiadau â sianeli dylanwadu cenedlaethol, rhanbarthol a lleol:  Rhoi cyngor ar sut i gysylltu â’r sianeli mwyaf addas ar gyfer dylanwadu ar bolisïau yn eich maes gwaith ar lefel leol, rhanbarthol a chenedlaethol.

Rhwydweithiau a digwyddiadau:  Cysylltu mudiadau o’r un anian drwy rwydweithiau thematig a digwyddiadau, i rannu gwybodaeth, dysgu oddi wrth ei gilydd ac ysgogi newid positif.

Sicrhau a galluogi dylanwad y trydydd sector:  Sicrhau bod y trydydd sector yn cael ei gynnwys yn nhrefniadau llywodraethu’r sector cyhoeddus.

Meithrin sgiliau a gallu’r sector mewn dylanwadu ac ymgyrchu:  Cyflwyno rhaglen ddysgu a datblygu sydd ar gael i bawb er mwyn cynyddu gallu a sgiliau dylanwadu’r trydydd sector.