Yr ydych yma: Gwybodaeth a Chyngor > Cyllid Cynaliadwy

Cyllid Cynaliadwy

Mae Medrwn Môn yn gweithio i sicrhau fod y trydydd sector yn ffyniannus a chynaliadwy, a galluogi fod grwpiau a mudiadau yn sicrhau ac yn cynhyrchu’r adnoddau sydd eu hangen arnynt i oroesi, ffynnu a pharhau’n berthnasol yn y dyfodol. Mae Medrwn Môn yn darparu'r canlynol:

Gwybodaeth, arweiniad a chymorth datblygu, arwyddbostio: er mwyn datbygu gallu mudiadau i sicrhau a chynyddu incwm, i’ch cysylltu chi â gwybodaeth a chyngor arbenigol, yn seiliedig ar anghenion dynodedig.

Adnabod, hybu ac uwchraddio arfer da ac arloesol ar draws Môn:  drwy hwyluso rhwydweithio a rhannu deallusrwydd i godi ymwybyddiaeth o arferion effeithiol ac arloesol.

Gwasanaethau ymarferol:  Darparu mynediad at fuddion sydd wedi’u trefnu’n lleol, yn rhanbarthol neu’n genedlaethol a chyfeirio at ffynonellau o gymorth ymarferol

Dysgu a datblygu:  Cyflwyno rhaglen ddysgu a datblygu i ehangu gallu mudiadau i reoli adnoddau’n effeithiol.

Galluogi cydweithredu:  Creu perthnasau agos gyda chyllidwyr a hybu gweithio ar y cyd.

Gall Medrwn Môn eich cefnogi ar y daith i sicrhau cyllid, beth bynnag fo’r cyfeiriad, ar gyflymder sy’n addas i chi. Mae ein gwasanaethau AM DDIM ac mae ein hymgynghorwyr cyllido profiadol a chroesawgar yn cynnig:

  • Cymorth i ddatblygu cynllun cyllido i reoli gweithgareddau codi arian yn y dyfodol

  • Cymorth i adnabod cyllidwyr megis Ymddiriedolaethau Elusennol, y Loteri a chyrff potensial eraill sy’n rhoi grantiau fydd yn cyllido eich gwaith

  • Gwirio ceisiadau cyllido ac yn rhoi cyngor ar lenwi ffurflenni

  • Amrediad eang o daflenni gwybodaeth, sy’n delio gyda’r holl agweddau ar gyllido

  • Cymorthfeydd Cyllid o gwmpas y sir i gynnig cymorth 1:1 

  • Cymorth i helpu creu incwm o ffynonellau eraill e.e. masnachu, Cyflenwi Gwasanaethau a Mentrau Cymdeithasol eraill

  • Cefnogi grwpiau i godi arian trwy roddion (Unigol/Corfforaethol) a help ym maes Cymorth Rhoddion, Cymynroddion, ymgyrchoedd codi arian ayb

  • Rheoli cynlluniau grantiau bychain ar gyfer sefydliadau Môn

  • Digwyddiadau a hyfforddiant


GALLWCH HEFYD DDOD O HYD I GYFLEOEDD CYLLIDO CYFREDOL DRWY WEFAN:

Mae Cyllido Cymru yn blatfform newydd gan Cefnogi Trydydd Sector Cymru i chwilio am arian. Dewch o hyd i gyllid i’ch elusen, eich grŵp cymunedol neu’ch menter gymdeithasol gan ddefnyddio y chwilotwr arlein am ddim.

Gallwch chwilio am gannoedd o gyfleoedd am arian grant ac arian benthyg o ffynonellau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. O grantiau bychain i brosiectau cyfalaf mawrion gallwn ni’ch helpu i ddod o hyd i’r arian sydd ei angen arnoch.

I chwilio drwy Cyllido Cymru cliciwch YMA