Yr ydych yma: COVID-19 > COVID-19 Gwybodaeth

COVID-19 Gwybodaeth

Dyma amlinelliad o rôl a ffocws cyfredol Medrwn Môn wrth inni weithio i gefnogi pobl, gwirfoddolwyr, grwpiau cymunedol a mudiadau gwirfoddol yn ystod cyfnod y pandemig.

EIN RÔL NI

Nod Medrwn Môn ydy cryfhau a grymuso cymunedau ar draws Ynys Môn a'n blaenoriaeth a’n ffocws ar hyn o bryd ydy ymateb i anghenion pobl a chymunedau ar draws yr Ynys.

Ni allwn wneud hyn ar ein pen ein hun ac mae hi mor galonogol bod cynifer o bobl yn ein cymunedau wedi rhoi eu henwau ymlaen i wirfoddoli i helpu cymdogion mewn angen a gwneud ‘tro da’ â nhw. Rydym yn gweithio ar y cyd hefo sefydliadau trydydd sector eraill a gyda gwasanaethau cyhoeddus – yn arbennig Cyngor Sir Ynys Môn a Menter Môn. 

Mae gwasanaethau Medrwn Môn yn dal i fod ar gael, gyda’n holl ffocws rwan ar yr anghenion sy’n codi yn ystod cyfnod COVID-19. Ein gweledigaeth ydy cefnogi pobl, gwirfoddolwyr, grwpiau cymunedol a mudiadau gwirfoddol.

Mae Linc Cymunedol Môn yn weithredol ac mae ein Cydlynwyr Asedau Lleol yn dal i fod ar gael i siarad hefo chi dros y ffôn. Gallwch gysylltu hefo Linc Cymunedol Môn drwy ffonio 01248 724944 neu e-bostio linc@medrwnmon.org a byddwn yn hapus i helpu mewn unrhyw ffordd y gallwn.                                                                                                                 

Dyma ein LLYFRYN GWYBODAETH ni - sy'n rhestru dros 30 o wasanaethau cyfredol sydd ar gael i gefnogi trigolion Ynys Môn. Pwrpas y Llyfryn Gwybodaeth yma ydy tynnu sylw bobl at fudiadau a gwasanaethau sydd ar gael er mwyn ceisio rhoi hwb i’w hiechyd a’u lles. 

Ar gyfer gwasanaethau eraill Medrwn Môn ffoniwch 01248 724944 neu e-bostio post@medrwnmon.org

CEFNOGI YMATEB CYMUNEDOL

Rydym wedi bod yn gweithio’n agos gyda grwpiau sy’n bodoli’n barod, a rhai sydd wedi cael eu creu o’r newydd, sy'n awyddus i weithredu fel Timau Cymorth Ardal ar draws yr Ynys.  I ddarganfod mwy am eich Tîm Cymorth Ardal, cliciwch YMA. Mewn partneriaeth â’r Cyngor Sir a Menter Môn rydym wedi cynhyrchu rhywfaint o ganllawiau a gwybodaeth sylfaenol ar gyfer cynlluniau cymunedol lleol / cynlluniau cymdogion da sy’n cael eu sefydlu ledled yr Ynys yn sgil yr argyfwng Covid-19.  Mae’r WCVA hefyd wedi paratoi canllawiau ar ymateb cymunedol i Covid-19 – gan alluogi ymarfer diogel ac effeithiol. Cliciwch YMA.

GWIRFODDOLI    

Gall unigolion sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli gyda’u Tîm Cymorth Lleol gysylltu hefo linc@medrwnmon.org i gofrestru eu manylion. Byddwn yn cadw mewn cysylltiad â phawb sy’n cofrestru, gan eu cysylltu ag unrhyw angen yn y gymuned, fel sy’n briodol. 

Rhaid i ni gofio am y risg o roi cymorth i’n trigolion bregus heb ei fod yn cael ei reoleiddio, felly rydym yn gweithio ar y ffyrdd gorau posib o gydlynu parodrwydd a brwdfrydedd y rhai sy’n iach ac yn barod i helpu, gyda’r meysydd angen allweddol – er mwyn amddiffyn y gwirfoddolwr yn ogystal â’r person sydd angen cymorth. 

Isod mae holiadur ar gyfer unrhyw un sydd eisiau cofrestru eu diddordeb i wirfoddoli ar Ynys Môn – prun ai hefo grŵp cymunedol, Cynllun Tro Da neu sefydliad Trydydd Sector mwy o faint. Mae’r holiadur yn gofyn am ddiddordebau pobl, eu hargaeledd, ac os ydyn nhw’n fodlon rhannu gwybodaeth gyda ein partneriaid er mwyn gallu cysylltu pobol i gyfleoedd sy’n eu siwtio nhw: HOLIADUR

Ar gyfer gwybodaeth ddefnyddiol a chyngor am sut i helpu eich cymuned yn ddiogel, ewch i wefan Llywodraeth Cymru: Sut alla i helpu fy nghymuned yn ddiogel?

Am wybodaeth bellach am gyfleoedd i wirfoddoli, ac i gofrestru eich diddordeb i wirfoddoli, ewch i wefan Gwirfoddoli Cymru.

GRWPIAU CYMUNEDOL A MUDIADAU GWIRFODDOL

Oes angen gwirfoddolwyr ar eich mudiadau chi i helpu gyda Covid-19?

Mae Medrwn Môn yn parhau i gynnig amrywiaeth o gefnogaeth i Grwpiau Gwirfoddol ar Ynys Môn. Os ydych chi’n dymuno derbyn gwybodaeth neu gefnogaeth am un o’r meysydd canlynol:

  • Cyflenwad o PPE ar gyfer eich gwirfoddolwyr neu Hwb 
  • Cyllido Cynaliadwy 
  • Dulliau Llywodraethu Da
  • Trafod syniadau a rhannu arferion da

cofiwch gysylltu hefo Derlwyn Hughes neu Seiriol Edwards yn Medrwn Môn:  Derlwyn@medrwnmon.org neu Seiriol@medrwnmon.org  Byddwn yn falch o’ch helpu ac edrychwn ymlaen at glywed oddi wrthych.

Os ydych chi’n poeni am unrhyw grantiau neu gytundebau yr ydych yn eu gweinyddu ar hyn o bryd, cysylltwch â ni os oes angen help arnoch i drafod gyda chyllidwyr neu gomisiynwyr ac ail-drefnu gweithgareddau. Hefyd, ewch i wefan Cyllido Cymru i gael gwybodaeth am amrywiol gronfeydd arian sydd ar gael i gefnogi’r sector drwy’r cyfnod yma. 

Mae’r Comisiwn Elusennau wedi cyhoeddi canllawiau (Saesneg yn Unig) i’ch helpu gyda rhedeg eich elusen yn ystod argyfwng Covid-19.

Mae Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth wedi cyhoeddi canllawiau am yr hyn mae angen i chi ei wybod am ddiogelu data yn ystod argyfwng Covid-19. Mae gwybodaeth ar gael i fudiadau YMA (Saesneg yn Unig), ac YMA (Saesneg yn Unig) i grwpiau cymunedol.

Mae’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) wedi cyhoeddi canllawiau ar Ddiogelu Gwirfoddolwyr Cymunedol yn ystod pandemig Covid-19. Cliciwch YMA (Saesneg yn Unig). Ac mae mwy o wybodaeth ar gyfer y sector ar gael YMA (Saesneg yn Unig).

Mae gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) wybodaeth am faterion sydd angen i Ymddiriedolwyr eu hystyried. Darllenwch amdanynt YMA (Saesneg yn Unig).

Mae’r Gymdeithas Cludiant Cymunedol (CTA) wedi cyhoeddi canllawiau ar Gludiant Cymunedol. Darllenwch am y canllawiau YMA (Saesneg yn Unig).

CYLLIDO

Mae cyllid i gefnogi prosiectau cymunedol hanfodol wrth iddyn nhw barhau i ymateb i heriau eithriadol dros y misoedd nesaf wedi’u dosbarthu drwy y ‘Gronfa Ymateb Cymunedol’ y ‘Gronfa Cefnogi Gwasanaethau’ a’r ‘Gronfa Byw yn Iach i Blant a Theuluoedd’. Mae'r cronfeydd hyn bellach wedi cau gan fod yr holl gyllid wedi'i ddosbarthu. Fodd bynnag, bydd diweddariadau yn dilyn os fyddwn ni’n llwyddo i sicrhau cyllid ychwanegol ar gyfer cyfnodau eraill y pandemig fel y gall grwpiau a sefydliadau wneud cais amdanyn nhw.

Rydym yn parhau i gydweithio hefo sefydliadau eraill i ddod o hyd i gyllid, yn enwedig i'r grwpiau elusennol hynny sydd mewn sefyllfa dda i weithredu. Byddwn yn eu helpu yn eu gwaith sy’n parhau i ddarparu cefnogaeth hanfodol i aelodau mwyaf agored i niwed ein cymuned yn ystod yr argyfwng iechyd cyhoeddus yma.

Mae cyllid hefyd wedi cael ei gynnig i gynorthwyo Neuaddau Pentref a Chanolfannau Cymunedol a ddefnyddir at ystod o ddibenion, ac mae canllawiau perthnasol ar weithgareddau penodol a ganiateir yn cael eu cyfeirio isod yn nogfen Canllawiau Llywodraeth Cymru.

Er mwyn agor mae yna egwyddorion cyffredinol y dylai holl reolwyr a defnyddwyr adeiladau cymunedol eu dilyn.

Dylai unrhyw gynlluniau i ailagor fod yn ddibynnol ar:

  • Bod y rhai sydd wedi bod yn yr adeilad yn cymryd pob mesur rhesymol i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â Covid-19 a'i ledaenu;
  • Ddilyn canllawiau iechyd cyhoeddus sylfaenol ynglŷn â iechyd, glanhau, hylendid dwylo ac anadlol, a chadw phellter corfforol;
  • Dilyn canllawiau diogel yn y gweithle, er mwyn sicrhau bod gweithwyr yn ddiogel i ddychwelyd i'r gwaith.

Mae gan unrhyw un sydd â rheolaeth dros adeiladau cyhoeddus (fel canolfannau cymunedol, neuaddau pentref neu gymunedol) gyfrifoldebau cyfreithiol o dan y gyfraith iechyd a diogelwch, a rhaid iddynt gymryd mesurau rhesymol i sicrhau bod yr adeilad, mynediad iddo, ac unrhyw offer neu sylweddau a ddarperir ynddo yn ddiogel i bobl sy'n ei ddefnyddio, i'r graddau y mae hynny’n rhesymol ymarferol.

CANLLAWIAU LLYWODRAETH CYMRU - DEFNYDDIO CANOLFANNAU CYMUNEDOL AMLBWRPAS YN DDIOGEL (COVID-19):  CYMORTH I'R TRYDYDD SECTOR

Mae'r WCVA hefyd wedi cyhoeddi canllawiau ar gyfer ailagor Canolfannau Cymunedol yng Nghymru: CANLLAWIAU AR GYFER AILAGOR CANOLFANNAU CYMUNEDOL

RHANNU GWYBODAETH A DIWEDDARIADAU RHEOLAIDD

Mae Medrwn Môn wedi sefydlu’r dudalen we bwrpasol hon a fydd yn cysylltu gyda’r wybodaeth ddiweddaraf y byddwn yn rhannu am ein hymateb i’r pandemig. Bydd diweddariadau hefyd yn cael eu rhannu ar ein tudalen Facebook @medrwnmon a Twitter @medrwnmon. Rydym hefyd yn paratoi E-FWLETIN rheolaidd i roi sylw i'r wybodaeth ddiweddaraf.  Rydym yn ymwybodol bod gan sefydliadau nifer fawr o gwestiynau i’w gofyn am beth mae hyn yn ei olygu iddyn nhw o safbwynt llywodraethu, gofalu am staff a'u cynaliadwyedd ariannol. 

Os oes gennych newyddion i’w rannu, rhowch wybod i ni, a byddwn yn rhannu’r wybodaeth drwy’r cyfryngau cymdeithasol.

Hefyd, ewch i dudalen Canllawiau ac Adnoddau Covid-19 ar wefan y WCVA i weld gwybodaeth ddefnyddiol a chyngor sydd ar gael ar gyfer mudiadau yng Nghymru.

GWEITHIO MEWN PARTNERIAETH

Mae Medrwn Môn wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth hefo Cyngor Sir Ynys Môn, Menter Môn, Partneriaeth Gwledig Ynys Môn a mudiadau gwirfoddol fel Banc Bwyd Ynys MônMôn CF a CAB Ynys Môn.  Gyda’n gilydd rydym yn ceisio adnabod pa faterion sy’n wynebu cymunedau a helpu canfod atebion i’r materion hyn. 

Rydym wedi bod yn siarad yn rheolaidd gyda mudiadau gwirfoddol ac elusennol ar draws yr Ynys am newidiadau i’w darpariaeth gwasanaeth yn ogystal ag adnabod cyfleoedd i rannu adnoddau a lleoli staff a gwirfoddolwyr lle bo hynny’n bosib.

Rydym yn cysylltu gyda rhwydweithiau a sefydliadau rhanbarthol sy’n arbenigo mewn iechyd a gofal cymdeithasol ac mewn ymatebion brys, Heddlu Gogledd Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, er mwyn rhannu a chydlynu gwybodaeth ac ymdrech.  Mae’r WCVA yn gweithio’n galed ar ran y sector ar lefel genedlaethol drwy arwain ar ddarparu cyswllt rhwng Ysgrifennydd Gwladol Cymru a Gweinidogion Llywodraeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) ac Un Llais Cymru i gefnogi cydweithredu lleol ac rydym wedi bod yn siarad yn gyson gyda’r rhwydwaith o Gynghorau Gwirfoddol Sirol sy’n gweithio’n lleol ledled Cymru.

Mae angen i ni weithio gyda’n gilydd, ar draws y sector gwirfoddol ond hefyd gyda llywodraeth leol a busnesau, i gefnogi pobl, cymunedau a’n gilydd trwy’r argyfwng hwn. Bydd Medrwn Môn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i helpu i hynny ddigwydd yn ystod yr wythnosau a’r misoedd nesaf.

Lle mae hynny’n bosib, rydym yn gweithio i ailgyfeirio cronfeydd o arian sy’n bodoli’n barod a chanfod arian newydd i gefnogi sefydliadau a chymunedau yn ystod yr argyfwng hwn.

BANC BWYD YNYS MÔN

Fe fydd Covid-19 yn cael effaith sylweddol ar fywydau teuluoedd ac unigolion ar Ynys Môn.  Mae cymunedau’n ymateb yn wych i gefnogi’r rhai mwyaf bregus.  Mae Banc Bwyd Ynys Môn yn cael ei redeg gan bobl leol ar gyfer pobl leol – ac maen nhw’n dibynnu ar cefnogaeth y gymuned i wneud yn siŵr eu bod yn gallu parhau i atal pobl rhag mynd heb fwyd. Os hoffech chi gefnogi Banc Bwyd Ynys Môn ewch i’w gwefan YMA.

DOLENNI I WYBODAETH BWYSIG:

I gael y cyngor diweddaraf yn ymwneud â iechyd ewch i: Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Am gyngor a chyhoeddiadau diweddaraf Llywodraeth Cymru ar Coronafeirws: Llywodraeth Cymru.

I gael y cyngor a'r cyhoeddiadau diweddaraf gan Lywodraeth y DU: https://www.gov.uk/

Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS): DBS

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (Diogelu Data): Diogelu Data ICO

Comisiwn Elusennau: Comisiwn Elusennau

Cyngor Sir Ynys Môn: www.ynysmon.gov.uk

Menter Môn: www.mentermon.com