Yr ydych yma: Amdanom > Ein Datganiad o Fwriad

Ein Datganiad o Fwriad

Nod Medrwn Môn ydy hyrwyddo a chefnogi gwirfoddoli, mudiadau gwirfoddol a chymunedol drwy weithio gydag unigolion, grwpiau a chymunedau ar Ynys Môn i sicrhau eu bod yn chwarae rhan lawn a blaenllaw i ddatblygu potensial yr Ynys.

Mae Medrwn Môn yn asiantaeth annibynnol sy’n darparu cefnogaeth a chyngor i fudiadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol i’w galluogi i weithio’n fwy effeithiol.

Gall  Medrwn Môn helpu gyda:

 • Darparu cyngor ymarferol a chefnogaeth i grwpiau cymunedol a mudiadau gwirfoddol ynglŷn â :  

  • Cyllido cynaliadwy

  • Gwirfoddoli

  • Llywodraethu da

  • Ymgysylltu a dylanwadu

 • Cefnogi mudiadau gwirfoddol a chymunedol i ddatblygu a chynnal partneriaethau cryf a chyfleoedd i rwydweithio

 • Hyrwyddo cyfleoedd i wirfoddoli a chymryd rhan yn y gymuned

 • Adnabod anghenion hyfforddi, trefnu a darparu gweithdai hyfforddiant a chymorthfeydd cyllido

 • Annog pobl, grwpiau a mudiadau i leisio eu barn am wasanaethau cyhoeddus a’u cymunedau

 • Darparu gwasanaethau ymarferol a chefnogaeth weinyddol.

 
Mae Medrwn Môn yn rhoi cymorth i gymunedau i:

 • adnabod bylchau mewn darpariaeth y gellid eu cyflenwi drwy’r sector gwirfoddol a chymunedol

 • datblygu mentrau lleol a phrosiectau 

 • sefydlu mentrau newydd.

Mae Medrwn Môn yn chwarae rhan hanfodol wrth gynrychioli’r sector gwirfoddol a chymunedol drwy fynegi barn y sector i bartneriaethau, llywodraeth leol a chyrff statudol, ac felly sicrhau fod barn y sector yn cael ei glywed. 

Trwy weithio mewn partneriaeth ag eraill a thrwy ymateb yn bositif a dychmygus, bwriadwn gryfhau a rhoi grym i gymunedau drwy Ynys Môn.