Staff

John R Jones
Prif Swyddog
John yw Prif Swyddog Medrwn Môn ac mae’n gyfrifol am reolaeth a datblygiad gwaith y mudiad.

Siân Purcell
Dirprwy Prif Swyddog
Prif gyfrifoldebau Siân fel Dirprwy Prif Swyddog yw hyrwyddo a darparu gwybodaeth ar wirfoddoli, rhannu ymarfer da a dathlu gwirfoddoli. Hefyd mae Siân yn datblygu prosiectau newydd sy’n ymwneud â gwirfoddoli a gwaith datblygu cymunedol Medrwn Môn.

Wendy Flynn
Gweinyddwraig
Cyfrifol am faterion ariannol, cyllidol ac adnoddau dynol y mudiad, ynghyd â’r tîm gweinyddu.

Derlwyn R Hughes
Swyddog Gwybodaeth/Hyfforddiant
Cyfrifol am gynghori a chynorthwyo grwpiau gwirfoddol/cymunedol i ddarganfod cyllid a hefyd am ddarparu hyfforddiant ar gyfer y grwpiau gwirfoddol/cymunedol fel rhan o’i swydd.

Linda Jones
Swyddog Gweinyddol
Mae Linda'n gyfrifol am wasanaethau cefnogol gweinyddol i staff ac i grwpiau gwirfoddol/cymunedol eraill ar yr ynys, casglu a monitro ystadegau'r mudiad a pharatoi’r cylchlythyrau.

Rhian Medi
Swyddog Datblygu Partneriaeth
Mae Rhian yn darparu cefnogaeth i fudiadau gwirfoddol sy’n cynrychioli’r sector ar bartneriaethau statudol ac yn hwyluso a threfnu gweithdai ar faterion cymunedol.

Ann Perkins
Hwyluswraig Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles
Mae Ann y gyfrifol am gefnogi mudiadau gwirfoddol a chymunedol i ddatblygu a chynnal partneriaethau cryf gydag asiantaethau sy’n ymwneud ag Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles o fewn y Sector Gwirfoddol, y Bwrdd Iechyd Lleol, a’r Awdurdod Lleol.

Bethan Lloyd Jukes
Swyddog Gwirfoddoli Ifanc
Cyfrifol am recriwtio a lleoli gwirfoddolwyr o dan 25 oed a chysylltu â mudiadau sy’n ymwneud â gwirfoddolwyr.

Armon Williams
Swyddog Datblygu Cymunedau Mentrus
Mae’r prosiect hwn wedi’i ddatblygu i ddarparu cymorth ymarferol i sefydliadau trydydd sector i helpu symud tuag at ddod yn fwy cynaliadwy yn ariannol.  Ei nod yw galluogi sefydliadau i weithredu mewn modd mwy effeithiol a chynhyrchu mwy o incwm eu hunain, gan gynnwys drwy wneud cais am a darparu gwasanaethau cyhoeddus.

 Am fwy o wybodaeth ewch i'r dudalen Cymunedau Mentrus.

Top tudalen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ffôn 01248 724944  Ffacs 01248 750149 - Gwadiad | Cysylltwch â ni | Help

Rhif Cofrestredig y Cwmni: 4197934  Rhif Elusen 1088828

Valid css logo
Valid xhtml logo
Logo buddsoddwyr mewn pobl